Cover art

I’m OP but Begin an Inn

my first translation of “OPP inn” MTL I’m op but begin an inn

Volume 5 chapter 5: Adventurer girl’s secret wish part – I